Корисна інформація

Корисна інформація


Питання оцінки ОІВ

Оцінка вартості майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності виконується у відповідності до нормативних, методичних та інструктивних документів, які регламентують оцінку та оціночну діяльність в Україні, а також з урахуванням інформаційних, аналітичних, довідникових та нормативно-правових джерел. Серед нормативних документів, що регулюють питання оцінки та використання об’єктів права інтелектуальної власності в Україні, основними є наступні:


1. Цивільний Кодекс України Книга IV Право інтелектуальної власності, Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2233#n2233

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2658-14

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 №3771-ХІІ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

6. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

8. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 № 3116-XII. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3116-12

9. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.1999 № 752-XIV. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/752-14

10. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97-ВР. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (Національний стандарт №1). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.2007 № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» (Національний стандарт №4). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF

13. Наказ Фонду державного майна України 25.06.2008 № 740 «Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2008 р. за № 726/15417. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (П(С)БО 8), Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

В процесі роботи оцінювач також може керуватися Міжнародними стандартами оцінки (The International Valuation Standards, IVS: https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-summary), профільною науково-практичною літературою, дослідженнями професійних установ та видань, а також базами даних.

Наприклад, серед міжнародних статистичних агентств зарекомендувала себе компанія «Plain Language Media, LLP», США (попередня назва «EPM, a Division of Business Valuation Resources, LLC), яку було засновано у 1977 р. з метою збору, обробки та публікації даних щодо ліцензійних угод в галузі права інтелектуальної власності. З 1990 р. компанія Plain Language Media, LLP публікує інформаційні бюлетені, наукові дослідження і каталоги, які зосереджені на управлінні, маркетингу, споживчому попиті та тенденціях рітейлу; проводить конференції, семінари та вебінари. Щорічне інформаційне видання «The Licensing Letter. Royalty trends report» (TLL: https://www.thelicensingletter.com/About/) даного видання ми використовуємо для аналізу ринкових ставок роялті для різних типів власності та категорій споживчих товарів.

В своїй роботі ми також використовуємо інформацію бази даних «RoyaltyStat» ( http://www.royaltystat.com/). Це професійна база даних, заснована у 2000 році, що на даний час містить більше 17 500 угод в широкому спектрі галузей. Місія RoyaltyStat полягає в забезпеченні найбільшою надійною базою даних ставок роялті з ліцензійних угод. Кожна з цих угод має нередаговану ставку ліцензійного платежу, і повну базу даних може бути досліджено з використанням різноманітних фільтрів. Сайт включає в себе широкий аналітичний інструментарій, розроблений з урахуванням особливостей питань трансфертного ціноутворення та оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.Законодавство і корисні посилання щодо ТМ


1. Паризька конвенція про охорону промислової власності. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print

2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_134/print

3. Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: Право інтелектуальної власності. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2233#n2233

4. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23.12.1993 №3771-ХІІ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

5. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/print1178262961702826

6. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0718-01/print1111410261307734

7. ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Одинадцята редакція, версія 2017 року». http://nice112017.ukrpatent.org/

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» от 23.12.2004 №1716. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF/page

9. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 «Про державне мито». http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7-93/print1218034688041545

10. Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10

Часті запитання (FAQ)

Що дає реєстрація ТМ?

Реєстрація ТМ / торгової марки / знака для товарів і послуг є правом, а не обов'язком, тобто будь-яка особа може використовувати ТМ у господарській діяльності без реєстрації в національному патентному відомстві.
Основне завдання ТМ - виділити виробника товарів або послуг, ідентифікувати його серед схожої продукції, закріпити в свідомості споживача асоціації з певною якістю, стилем, ексклюзивністю. Природно, що для просування такої впізнаваності і репутації ТМ (основний гудвіл підприємства), власник ТМ вкладає фінансові та, що цінніше, часові ресурси. І тут, як то кажуть, на найцікавішому місці з'являється «законний власник» (конкурент, дистриб'ютор або просто жадібний троль з-під патентного моста) і вимагає припинити використовувати Вашу ТМ, тому що у нього є ідентична / схожа зареєстрована ТМ.
Причому, в кращому випадку, троль продає вам Вашу ж ТМ, а в гіршому - конкурент може заздалегідь внести ТМ до Митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, зупинити поставки товарів, ініціювати судовий розгляд і т.п. Звичайно, існують способи доказування вашої правоти і добросовісної поведінки на ринку, а також можливості продовжувати використання ТМ у тому ж правовому обсязі (для тих товарів і / або послуг, для яких було фактичне використання), але все це перейде в площину судових розглядів, витрати на які несумірні з проведенням реєстрації ТМ.
Окремо, варто звернути увагу, що отримання доменного імені в зоні .UA неможливо без реєстрації ТМ. Таким чином, зареєстрована ТМ дає власнику право забороняти її використання іншим особам і передавати права на ТМ за договором повністю або частково (продаж ТМ, ліцензійні договори).

Що потрібно знати про ТМ?

З метою реєстрації та розрахунків вартості офіційних зборів, ТМ / торгову марку / знак для товарів і послуг доцільно розділити на словесну (слово або словосполучення), зображувальну (малюнок) і комбіновану (слово / словосполучення + малюнок).
ТМ може бути подана на реєстрацію в чорно-білому або в кольоровому варіанті, чорно-білий варіант має більший правовий обсяг (можливість використовувати ТМ в будь-яких кольорах), кольоровий варіант передбачає додаткові державні збори та використання тільки в тих кольорах які заявлені, рекомендується - якщо кольори є фірмовими кольорами, впізнаваними споживачем.
ТМ / торгова марка / знак для товарів і послуг має суто територіальне дію - діє тільки на території тієї країни в якій зареєстрована.
Власником ТМ в Україні може бути будь-яка фізична або юридична особа, резидент і нерезидент України. У деяких країнах існують певні обмеження (наприклад - власником може бути тільки юридична особа або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність), проте, в разі подачі «міжнародних» заявок в цих країнах через Мадридську систему реєстрації на підставі національної української заявки / реєстрації ТМ - такі обмеження не дійсні.
Термін реєстрації ТМ при стандартній процедурі - в середньому становить від 14 - 18 місяців, крайні терміни реєстрації з моменту подачі заявки на реєстрацію ТМ законодавчо не визначені.
Термін реєстрації ТМ при прискореній процедурі - становить 4,5 - 6 місяців, за проведення прискорення оплачується додатковий державний збір (становить від 4830 грн. і більше в залежності від кількості обраних класів МКТП, ще більш висока вартість прискорення для комбінованих ТМ).
Вказівка в ТМ офіційної назви / імітації офіційної назви держави «Україна», написана буквами українського і / або будь-якого іншого алфавіту а також використання міжнародного коду України «UA» регламентується окремими Правилами - передбачає додатковий державний збір (6000 грн.), а також надання доказів того , що заявник здійснює діяльність на території України не менше 5 років, займає домінуюче становище на ринку, здійснює зовнішньоекономічну діяльність і т.п. Однак, використання слова «український» не підпадає під ці вимоги - можливо при реєстрації без додаткових витрат і доказів.

Що таке класи МКТП і як їх визначити?

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг, яка використовується для реєстрації торгових марок, прийнята в рамках Ніццької угоди 1957 року. Класифікація розмежовує за принципом однотипності / однорідності всі товари і послуги на 45 класів - 34 класи товарів (класи з 1-го по 34-й включно) і 11 класів послуг (класи з 35-го по 45-й включно).
З урахуванням розвитку промисловості, науки і соціальних сфер в переліки товарів і послуг МКТП постійно вносяться оновлення і доповнення існуючих формулювань, офіційна діюча версія МКТП завжди доступна на сайтах національних відомств.
З метою правильного вибору необхідних класів МКТП для реєстрації ТМ - ми завжди проводимо консультацію з урахуванням видів діяльності майбутнього власника ТМ, пропонуємо варіанти основних і додаткових класів на вибір з поясненнями. Від правильного вибору класів МКТП залежить не тільки вартість реєстрації ТМ - всі державні збори розраховуються від кількості класів, а й шанси проходження реєстрації - чим більше класів, тим більша ймовірність наявності схожих вже зареєстрованих ТМ, які можуть бути протиставлені ТМ при проходженні кваліфікаційної експертизи.

Як розрахувати вартість реєстрації ТМ торгової марки / знака для товарів і послуг?

Вартість реєстрації ТМ торгової марки / знака для товарів і послуг складається з державних мита та зборів, а також гонорару патентного повіреного.
Основні збори і мита (мінімальний варіант реєстрації ТМ- 1 клас МКТП, без захисту кольору, 1 власник) включають в себе:
Збір 40100 За подання заявки на знак - 1000 грн. за 1 клас МКТП
Збір 41700 За публікацію про видачу свідоцтва на знак - 150 грн. за 1 клас МКТП
Держ. мито за видачу свідоцтва на Знак - 85 грн.
Разом: 1235 грн.
Також існують додаткові державні збори в разі, якщо ТМ заявляється в кольорі, заявників більше ніж 1, термін реєстрації - прискорений і т.п.